Monika Okońska – publikacje

Okońska M., Pietrewicz K., 2017. Physical and chemical properties of surface waters in the Różany Strumień catchment in the years 1988–2012. Quaestiones Geographicae 36(1):33-49. DOI: 10.1515/quageo-2017-0003.

Okońska M., Kaczmarek M., Małoszewski P., Marciniak M., 2016. Identyfikacja parametrów filtracji i migracji z wykorzystaniem eksperymentu kolumnowego i optymalizacji w środowisku obliczeniowym MATLAB. [W:] S. Witczak, A. Żurek (red.) Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych. Kraków: 175-185.

Okońska M., 2016. Zmienność parametrów fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych w zlewni Różanego Strumienia w latach 1988-2011. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. Abstrakt. Bibl. Monit. Środ. XXX: 169-171.

Okońska M., Oleksiewicz M., Marciniak M., 2015. Oddziaływanie termiczne budynku wielkogabarytowego na wody podziemne w rejonie stacji badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przegląd Geologiczny 63, 10/2: 985-991.

Okońska M., Marciniak M., 2014. Modelowanie migracji znacznika w hydrowęźle badawczym na podstawie doświadczenia terenowego. [W:] A. Krawiec, I. Jamorska (red.) Modele matematyczne w hydrogeologii. Wyd. Nauk. UMK, Toruń: 193-197.

Marciniak M,. Okońska M., Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., 2013. Analiza parametryczna krzywej przejścia znacznika przez kolumnę filtracyjną. Biuletyn PIG 456: 385-390.

Okońska M., Wolny F., 2011. Rozpoznanie hydrogeologiczne jako element przygotowań do badań migracji znacznika w warstwie wodonośnej. Biuletyn PIG 445: 447-454.

Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M., Marciniak M., Okońska M., 2010. Identification of structural and transport parameters of soils from column tests. 27th DANUBIA – ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław, 22-25.09.2010. Poster.

Okońska M., 2010. Laboratoryjne badania migracji jonów chlorkowych przez próbkę gruntu. [W:] Zasoby, zagrożenia i ochrona wód podziemnych, Graf R., Marciniak M. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 127-140.

Okońska M., Marciniak M., Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., 2009. Identification of filtration and migration parameters in MATLAB calculation environment using numerical simulation of breakthrough curve and optimization method. [In:] Water Resources Management V, Brebbia C.A., Popov V. (eds). WIT Transactions on Ecology and the Environment 125: 471-482.

Okońska M., 2009. Procedura kalibracji wieloparametrycznego modelu migracji znaczników przez próbkę gruntu. Biuletyn PIG 436: 345-352.

Marciniak M., Kaczmarek M., Okońska M., Kazimierska-Drobny K., 2009. Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych z zastosowaniem numerycznej symulacji krzywej przejścia oraz metod optymalizacji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., Marciniak M., Okońska M., 2008. Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych na podstawie modelowania krzywej przejścia w środowisku MATLAB. Biuletyn PIG 431: 75-84.

Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., Marciniak M., Okońska M., 2008. Identification of transport parameters of soils from column tests. SIAM Conference on Optimization, 10-13.05.2008, Boston. OP08 Abstracts: 138.

Okońska M., 2007. Ocena migracji wybranych znaczników w porowatym ośrodku hydrogeologicznym na podstawie parametrów wyznaczonych metodą modelowania eksperymentu kolumnowego. [W:] Współczesne problemy hydrogeologii t. XIII cz. 3, Szczepański A., Kmiecik E., Żurek A. (red.). Wyd. WGGiOŚ AGH, Kraków: 715-723.

Dragon K., Okońska M., Marciniak M., Przybyłek J. (red.), 2006: Modelowanie przepływu wód podziemnych. Geologos 10. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Marciniak M., Małoszewski P., Okońska M., 2006. Wpływ efektu skali eksperymentu kolumnowego na identyfikację parametrów migracji znaczników metodą rozwiązań analitycznych i modelowania numerycznego. Geologos 10: 167-187.

Marciniak M., Okońska M., 2006. The identification of hydrogeological parameters on the basis of the column experiment modelling. Hidrogeologia y aguas subterraneas 21: 421-427.

Okońska M., 2006. Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w porowatym ośrodku hydrogeologicznym metodą modelowania eksperymentu kolumnowego. Geologos 9. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Okońska M., 2005. Identyfikacja parametrów migracji jonów litu przez złoże piaszczyste na podstawie tarowania modelu kolumny filtracyjnej. [W:] Współczesne Problemy Hydrogeologii t. XII, Sadurski A., Krawiec A. (red.). Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 523-529.

Okońska M., Kasztelan D., Marciniak M., 2004. Uwarunkowania dyskretyzacji obszaru dla modelu migracji znaczników przez próbkę gruntu. Acta Universitatis Wratislaviensis 2729: 185-195.

Wieczorek M., 2003. Ocena wartości współczynnika filtracji oznaczonego za pomocą uniwersalnego permeametru kolumnowego UPK-99. [W:] Współczesne Problemy Hydrogeologii t. XI cz. 1, Kozerski B., Jaworska-Szulc B. (red.). Wyd. WBWiIŚ Politechniki Gdańskiej, Gdańsk: 475-480.

Wieczorek M., 2002. Przeobrażenia antropogeniczne chemizmu wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych na obszarze gminy Buk. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 22: 217-226.

Polish Publications in Hydrogeology: pph.psh.gov.pl